tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Switch from one chick to another
"yo I did a swappi lastnight"
viết bởi ashana65745 31 Tháng ba, 2010