tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
masturbating in public
Police Officer: What are you doing, sir?
Perv: I'm on a Swedish holiday.
Police Officer: Yeah, this isn't Sweden. I'm arresting you.
viết bởi ctrlU 19 Tháng chín, 2013