tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
-thick or thin always hot
-hot girl from yardley suburb
Damn Swee's sister is hot
viết bởi mark o'rear 08 Tháng tư, 2003
 
2.
-wether thick or thin always hot
-hot girl from yardley suburb
Damn sweessister is hot!
viết bởi mark o\'rear 08 Tháng tư, 2003