tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Round bumpy inflamed skin around anus after hours of anal intercourse.
That bitch with the bowling pin in her ass has a sweedish tea ring.
viết bởi Joey O 02 Tháng sáu, 2004