tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
To run around waving your arms screaming SWOOSH!
Hey that kid AJ is Swooshing around town
viết bởi anthonypomante 11 Tháng sáu, 2011