tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
a romulan princess; an uncommon name for a creative girl
T'lera is a nice person
viết bởi A.R.S. 30 Tháng một, 2008

Words related to T'lera

artist girl name star trek