tìm từ bất kỳ, như là basic bitch:
 
1.
The Cup Is Half Empty
I'm a TCIHE sort of person.
viết bởi viklmnop 31 Tháng mười, 2010