tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
Too High To Hit A Bowl
Dude! Three hits of this chronic and THTHAB!
I've smoked so much im THTHABed.
THTHAB Man, you can finish it
viết bởi Dualistickug 15 Tháng tám, 2010