tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
Technical

Institute
of
Kuala

Lumpur
TiKL ? Yeah the most awesome school in the world .

#tikl #lol #awesome #omg #ikr
viết bởi Sayod 08 Tháng tư, 2013