tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Too Long; Didn't FUCKING Read
Geek: -wall of text-
Lazy guy: TL;DFR LOL
Geek: Whaaa?
viết bởi shelleyyyyyyy 01 Tháng mười một, 2008

Words related to TL;DFR

didn't long read tl;dr too