tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
instead of too long did not read ( TLDNR ), too long did not suck ( TLDNS )
When you didnt receive a blowjob, use TLDNS as an excuse
Mayne i heard Sharon didnt suck your dick last night
TLDNS
viết bởi smoove13 20 Tháng tư, 2010