tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
TMG-BEDZ is the sexiest gang alive. Consist of seven members who can kick ass at any given moment.
Dayuuuuuum. TMG-BEDZ woookin' fuuuiineee !
viết bởi babbbbbyaye 15 Tháng mười, 2010