tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
TMGC is a short form of tamagotchi. When you dont have enough time you say TMGC.
hmm: TMGC is awesome
awesome: imho i think to
viết bởi bluesilvergirl 08 Tháng chín, 2007

Words related to TMGC

tamagotchi pet pixel short forms virtual