tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Tall Russian Guy with Big Dick. Usually used along side with "2m4s"(too much for sleeping)
A: Did you see that TRGBD?
B: He'll cock slap us. Watch out.
viết bởi Demorgan 26 Tháng mười một, 2010