tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
way of saying "the shit i took last night" to explain how bad something or someone looks.
Damn that picture looks like TSITLN.
Hey have you seen sarah today...she looks like TSITLN.
viết bởi sicknastybro 12 Tháng chín, 2011