tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
tit stuck to arm..similar to BSTL (bag stuck to leg) only this happens to females or males with bitch tities
It's so hot out i got TSTA
viết bởi MD18 05 Tháng sáu, 2006