tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
That Was Fucking Funny. (Much better than the old LOL business).
Dude, TWFF.
viết bởi Cakalak 11 Tháng hai, 2009