tìm từ bất kỳ, như là hipster:
 
1.
It is an anargam for that's what they all say
guy 1: your awesome
me : TWTAS
viết bởi sammyg95 25 Tháng sáu, 2011