tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
If somethhin is beyond gnarly, beyond curb, extreme to the max

AC TE KC
"HEY, that was soo tag the curb"

"Omg, that was almost atag the curb jump!"
viết bởi ADD 16 Tháng một, 2006