tìm từ bất kỳ, như là pussy:
 
8.
Tag...tagging....tag team...group sex.
Yo, me and my boys were tagging this chick last night and it was mad hot!
viết bởi Todd in Cali 30 Tháng mười hai, 2005
59 174