tìm từ bất kỳ, như là kappa:
 
8.
Tag...tagging....tag team...group sex.
Yo, me and my boys were tagging this chick last night and it was mad hot!
viết bởi Todd in Cali 30 Tháng mười hai, 2005