tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
A euphemism for masturbation
Man, just got back from a rough day at the office. I'm gonna take my talents down to South Beach, then hit the sack.
viết bởi SouthBeachDiet 13 Tháng bảy, 2010