tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
A takeout picnic.
Lets buy a takenic for the beach this weekend.
viết bởi Takenic Crew 19 Tháng năm, 2011