tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

Tali has the most adorable voice ever chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?