tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:

Tali has the most adorable voice ever chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?