tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Where a person has been dick slapped.
My pimp taliwacked me today for being a naughty boy.
viết bởi Chance Pseudo 30 Tháng ba, 2010