tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
A womans breasts, prego or non-prego
OMG DID U SEE DEM TANG - O - TANGS bouncing back and forth!!!
viết bởi Teh Chooper 16 Tháng tư, 2009

Words related to Tang - O - Tangs

boobs nips tiggobitties tits twat