tìm từ bất kỳ, như là plopping:
 
1.
Tank ye. Thank you in short.
On MSN;
A: Here's the ______ i promised you.
B: Tankye.
viết bởi doo_dey_21 29 Tháng mười hai, 2008

Words related to Tankye

tanky thanks thank-you thanx thx