tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
The O.G.....Ayatollah Tannenhaus

Slayer of the merse, snorter of the white gold, ice master, the once and future king...Dave Tannenhaus.
"Yo, O.G., you ice that foo yet?"
viết bởi Mr. Fields 05 Tháng năm, 2005