tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
When Lynda Smith laughs too hard, thus snotting all over her face.
Turley: "Ew! My boss pulled a Tarrytown Tornado at lunch today!"
viết bởi Turley 01 Tháng tư, 2005