tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
Slang term for guitar.
Man, that guy can really shred on that tawog.
viết bởi ToeKnee 25 Tháng tám, 2005

Words related to Tawog

shred