tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
teji: Someone who got you high for the first time.
Dude #1: Dude, Bro, Dude, That chick right over there was my teji!

Dude #2: Dude....Nice...
viết bởi Bud420life 30 Tháng một, 2012