tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
Casual Bemani Player/Jerkass
omg Dj celicia in UrbanDictionary.
viết bởi Secret Admirererere lol! 27 Tháng tám, 2003