tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
To get one's ass kicked by any means of grappling or martial arts.
Matt was talking shit and then Dave Tekkened his ass.
viết bởi Blakkbyrde 02 Tháng sáu, 2013