tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
an alchoholic Jew.....
Guy 1: have you just seen that Tephegin
Guy 2: yeh he looks rough!
Guy 1:Too Right Bro
viết bởi Fishersrlegend 11 Tháng một, 2010

Words related to Tephegin

alcohol gin jews tephellin