tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
something that can not move easily
(emotionally or physically)
-. Terblick Friendship

-. This table is terblick, so we need more people to move it.
viết bởi PinkBanana 10 Tháng sáu, 2011