tìm từ bất kỳ, như là kappa:
 
1.
A name for one who pwns all.
Lesser human: Whats your name
Tesseraktis : Im Tesseraktis
Lesser human: Oh! YOU PWN!!!!
Tesseraktis : I know it... I know it...
viết bởi Tesseraktis 16 Tháng mười hai, 2004