tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
What a nelly queen with a lisp calls the City by the Bay.
"Than Franthisco is oh sooooo homothexual honey."
viết bởi T Wade 16 Tháng tám, 2005