tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
1. -n A hot Oakland girl
2. -n Sexy viet chick
3. -adj Nice boobs and ass
Example:
"DAYYMMMM.... She's a THANHNIE."
"She got nice Thanhnies"
viết bởi minh 04 Tháng tư, 2004