tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
A scarstic term said to an irate customer.
As the customer was leaving I said to him "Thanks a lot, Jerkass!"
viết bởi Rick James! 18 Tháng năm, 2007