tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
1. A Ginormous nasty shit taken the day after Thanksgiving
2. A reference to the shit taken after Thanksgiving
1. My Thanksgiving shit was huge this year.
2. Dude i just too a fu#*ing Thanksgiving shit.
viết bởi Weesnaw_95 26 Tháng mười, 2007