tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Someones that fucks a lot of little boys.
"Alan did every 1st grader in our town, he pulled thue Alabama Alfano!"
viết bởi timphil 19 Tháng ba, 2004