tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:

The Avengers (Earth's Mightiest Heroes) chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?