tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
trolling parents of 7 year old cod players. made popular by Minnesota Burns
"Ma'am, the chicken is burning"
viết bởi Count Blackula IV 13 Tháng tám, 2012