tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
Rape.
"My wife just would not give it up last night. I had to give her the Etruscan Fuck."
viết bởi AirFrancis 14 Tháng mười, 2011