tìm từ bất kỳ, như là pussy:
 
1.
Walmart. The source of all evil
Friend 1: Dude! I need to go to Walmart.
Friend 2: Don't you mean the evil empire?
viết bởi JussSayin 08 Tháng một, 2012