tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
A plan generally involving George Lopez or awesome people.
Him: Whats the plan??

You: THE GEORGE MAN PLAN!
viết bởi MBFtrace 26 Tháng tư, 2010