tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
A nickname commonly given to anyone with the last name Moynihan.
Chris Moynihan also goes by The Moyni.
viết bởi the-moyni 23 Tháng năm, 2009

Words related to The Moyni

chris friend moynihan name nickname