tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
lot's of clutching and grabbing but no scoring
Maxwell's still playing like its The Old NHL; its no wonder he got shut out by that girl he picked up from the Babylon;
viết bởi El Chow 02 Tháng tư, 2007

Words related to The Old NHL

clutching and grabbing maxwell nhl old shutout