tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
1st Base- French Kissing
2nd Base- Hand Job/Fingering
3rd Base- Oral Sex
4th Base- Sexual Intercourse
The Sex Bases are quite fun!
viết bởi Kelsey Tracy 11 Tháng hai, 2008

Words related to The Sex Bases

1st base 2nd base 3rd base 4th base bases sex bases