tìm từ bất kỳ, như là fleek:

The only school to have a single player win the award twice chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?