tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
1. The best place to fuck
2. Fuck the back row
Audience: Where's the best place to fuck?
Lips: In the back row,
Front Row: Fuck the back row!
Back Row: Fuck the Front Row!
Front and Back Row: Fuck ALL the rows!
viết bởi Chartoosie 16 Tháng mười, 2013